REKLAMACJE / RĘKOJMA


Organizator jest odpowiedzialny za przebieg usługi / imprezy zgodnie z programem oraz ustaloną jakością i standardem świadczeń. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w trakcie trwania usługi / imprezy u wskazanego na voucherze Usługodawcy. Jeżeli usługa nie jest świadczona lub jest

świadczona niezgodnie z Umową reklamację należy zgłosić telefonicznie u Organizatora.

Na wypadek zakłóceń w wykonaniu świadczenia Organizator zwraca uwagę Uczestnika na ustawowy obowiązek współdziałania obu stron w celu usunięcia zakłóceń (przeszkód) i minimalizacji ewentualnie powstałej szkody. Uczestnik jest w szczególności zobowiązany
do niezwłocznego zgłaszania podczas wykonywania usługi kierownictwu grupy wszelkich reklamacji i żądania pomocy. Klienci indywidualni w wypadku zakłóceń w świadczeniach, zobowiązani są do skontaktowania się z przedstawicielem Organizatora w Polsce (numer
telefonu podany w dokumentach podróży) w celu usunięcia zakłóceń w wykonywaniu świadczeń i minimalizacji ewentualnej szkody.

Jeżeli pomimo interwencji przedstawiciela Organizatora lub kontrahenta zagranicznego Organizatora, zakłócenia w wykonywaniu świadczeń nie zostaną usunięte, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji u Organizatora imprezy.

Po zakończeniu imprezy Uczestnik może przedłożyć reklamację w terminie 30 dni od zakończenia usługi / imprezy. Reklamacje złożone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpoznania reklamacji jest zgłoszenie jej w formie pisemnej u Organizatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty złożenia, o czym Uczestnik zostanie zawiadomiony na piśmie.


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu