Koszty rezygnacji:

Uczestnik może z własnej inicjatywy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy odstąpić od umowy (rezygnacja), składając Organizatorowi oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu stosownego oświadczenia. W celu uniknięcia nieporozumień i wątpliwości rezygnacja z imprezy musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Za równorzędne z rezygnacją, o której mowa w pkt. III.5 uznaje się: (a) brak zapłaty do pełnej ceny imprezy zgodnie z pkt. II lub (b) niedostarczenie wymaganych dokumentów zgodnie z pkt. I.6.
W przypadku rezygnacji z imprezy przez Uczestnika lub nierozpoczęcia uczestnictwa w imprezie z powodów nie leżących po stronie Organizatora:
a. odmowy wydania paszportu lub braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (paszport);
b. nie dotrzymania przez Uczestnika określonych w zgłoszeniu terminów uzupełnienia wpłat i dostarczenia dokumentów;
c. nie przybycia na zbiórkę (przy wyjeździe zbiorowym środkiem transportu);
d. nie zgłoszenie się w miejscu realizacji świadczeń wskazanego w programie lub na voucherze;
e. uniemożliwienia przekroczenia granicy przez służby graniczne.

Organizator może żądać wynagrodzenia za poczynione przygotowania i nakłady (rezerwacje). Biuro podaje informacyjnie wysokość kosztów rezygnacji gdzie podstawą wyliczenia jest cena imprezy i wynosi od jednej osoby:
- przy rezygnacji do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 34 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 55% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodków FKK Solaris, Valalta, Koversada, Każela:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 24 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 23 a 17 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 35% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 16 a 10 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 9 a 6 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 60% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 5  i dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Cap d'Agde:
- przy rezygnacji do 42 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 41 a 29 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 30% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 28 a 8  dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 7 i dniem rozpoczęcia imprezy 95% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka La Jenny:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Domaine Laborde:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 20% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 50% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 8 a dniem rozpoczęcia imprezy 90% ceny imprezy.


Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka Natureva:
- przy rezygnacji do 32 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 31 a 18 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 17 a 9 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 40% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 8 a dniem rozpoczęcia imprezy 100% ceny imprezy.

 

Koszty rezygnacji w przypadku ośrodka La Chiappa (w terminie 12.07-23.08.14):
- przy rezygnacji do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy 25% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 34 a 31 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy 45% ceny imprezy.
- przy rezygnacji między 30 a dniem rozpoczęcia imprezy 95% ceny imprezy.

 


Jednak koszty opłat związanych z rezygnacją z imprezy mogą ulec zmniejszeniu ze względu na możliwość istnienia różnic pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora potwierdzonymi pisemnie odpowiednimi dokumentami.

Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej wynosi:  2,1% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  3,3% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 4 000 EUR.


Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od terminu zawarcia umowy, a zwrotu dokonuje się niezwłocznie w miejscu, gdzie nastąpiło zawarcie umowy.
Uczestnik może przenieść na inną osobę wszystkie uprawienia przysługujące mu z tytułu umowy jeżeli osoba spełnia wszystkie warunki udziału w imprezie oraz jeżeli przejmie wszystkie wynikające z umowy obowiązki. Przeniesienie praw i obowiązków na inną osobę jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli Uczestnik zawiadomi o tym pisemnie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie za nieuiszczoną część imprezy oraz faktycznie poniesione koszty przez Organizatora będące skutkiem dokonanej zmiany Uczestnika oraz przeniesienie uprawnień.


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu