ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG / IMPREZ TURYSTYCZNYCH

Przez zgłoszenie dokonane na podstawie informacji zawartych w naszych katalogach i/lub ofertach publikowanych na stronie internetowej oraz za pośrednictwem autoryzowanych biur podróży, występują Państwo z wiążącą ofertą zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych z Organizatorem. Umowa jest zawierana w formie pisemnej na druku „Zgłoszenie – Umowa o świadczeniu usług turystycznych” (Zgłoszenie). Umowa dochodzi do skutku na warunkach zawartych w Zgłoszeniu po podpisaniu umowy przez Zgłaszającego, potwierdzeniu przyjęcia Zgłoszenia przez ekspedienta (w przypadku obsługi w biurze podróży) oraz po wpłacie zaliczki na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa.
Biura podróży inne niż biura Organizatora występują tylko w roli agenta turystycznego.

>  Agenci oraz klienci indywidualni są zobowiązani do wypełnienia formularza Zgłoszenia stosowanego przez Organizatora. Formularze innych biur podróży nie będą przez Organizatora akceptowane.

> Procedura dokonania „Rezerwacji na zamówienie” jest taka sama jak w przypadku rezerwacji opisanej w pkt. I.1. Rezerwacja na zamówienie potwierdzona przez Zleceniodawcę w ciągu 48 godzin jest traktowana jako rezerwacja.

> Istnieje możliwość dokonania rezerwacji na potwierdzenie telefonicznie, gdzie jej potwierdzeniem jest przesłanie faksem lub elektronicznie wypełnionego Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty na rachunek bankowy Organizatora zaliczki.

> Uczestnikiem uslugi / imprezy turystycznej jest osoba zgłaszająca udział i podpisująca formularz zgłoszenia oraz inne osoby wpisane w zgłoszeniu przez osobę zgłaszającą.

> Organizator przyjmuje tylko Zgłoszenia z pełnymi danymi Uczestników, tj. imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, a także z podpisem osoby podpisującej Zgłoszenie. Uczestnik ma prawo dostarczyć pełne dane uczestników do 48 godzin. W przeciwnym razie Zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

> Przez podpisanie Zgłoszenia zgłaszający Uczestnik oświadcza, że zapoznał się i przyjmuje do wiadomości i wykonania informacje dotyczące usługi / imprezy turystycznej objętej Zgłoszeniem, w tym ze wszelkimi zawartymi tam uwagami, zastrzeżeniami, radami, wskazówkami, które należy wziąć pod uwagę biorąc udział w usłudzie / imprezie turystycznej oraz że został poinformowany przez biuro podróży przyjmujące Zgłoszenie o obowiązujących przepisach paszportowych i wizowych oraz ewentualnych przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w usłudzie / imprezie.

Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu