Wszystkie osoby planujące podróż po Europie powinni wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Proponowane przez Globtrans Sp. z o.o. ubezpieczenie to:

uniqa      UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132
Numer Umowy Generalnej: 15147KOSZTY LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Wariant MULTITRAVEL

EUROPA
Koszty Leczenia wraz z Assistance 100.000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia KL

10.000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

6.000 EUR

NW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

NWS ( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4.000 EUR

BP ( bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) - szkody osobowe 50.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

10.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

1.000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego
w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3.500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony następstw chorób przewlekłych do pełnej sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia - zwyżka składki 100%.

Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQALikwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe Centrum Alarmowe
:
Inter Partner Assistance
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa,
Tel.: +48 (22) 575 90 80
Sms:  + 48 661 000 017
Infolinia: +48 22 599 95 22

W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej.


KOSZTY REZYGNACJI


Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podróży lub jej przerwania ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji wynosi:  3% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  6% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 35 000 PLN.

POWODY REZYGNACJI

Towarzystwo zwraca koszty rezygnacji z podróży lub przerwania po­dróży albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczone­go, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wy­zdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży;

2) komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1);

3) zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewle­kłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzial­ność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie;

4) zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu;

5) następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczo­nego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapa­danie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, la­wina, bezpośrednie uderzenie pioruna;

6) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, do­wodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksy­malnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu;6

7) kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komuni­kacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czyn­ności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu;

8) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypa­dającego na czas planowanej podróży;

9) wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu po­prawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kon­tynuację nauki;

10) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczy­pospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczo­ne Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży;

11) poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pra­codawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowa­nego wyjazdu;

12) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubez­pieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpie­czony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy;

13) utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podró­ży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpie­czeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pra­cę z winy pracownika);

14) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzy­mał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.KORONAWIRUS - dodatkowe informacje


-> KOSZTY LECZENIA Wszystkie polisy turystyczne Uniqa (KL), proponowane przez nasze biuro, chronią na wypadek zarażenia się wirusem podczas pobytu za granicą w regionie, w którym ogłoszono epidemię, jak również tam, gdzie do tej pory nie zidentyfikowano wystąpienia wirusa. Nie ma przy tym znaczenia, kiedy doszło do zakażenia, Ubezpieczyciel pokrywa koszty leczenia nagłego zachorowania w podróży.

By otrzymać pomoc bezgotówkową należy skontaktować się najpierw z centrum alarmowym Uniqa. Wskażemy wtedy placówkę medyczną, gdzie zostanie udzielona pomoc i ewentualnie podjęte dalsze kroki, jeśli lekarz prowadzący stwierdzi, że konieczna jest dalsza diagnostyka ze względu na występujące objawy. W przypadku budzącym podejrzenie, lekarz na miejscu decyduje o dalszym postępowaniu, na przykład o natychmiastowym transporcie do wytypowanego oddziału zakaźnego. Przy czym podkreślamy, że zawsze będzie się przede wszystkim kierować instrukcjami wydanymi przez lokalne władze i ich rządy. Ewentualna repatriacja ubezpieczonego ze względów medycznych będzie możliwa po całkowitym wyleczeniu i przejściu kwarantanny, zgodnie z aktualnymi zaleceniami służb medyczno-sanitarnych danego kraju.


-> KOSZTY REZYGNACJI niezmiennie chroną Ubezpieczonych w przypadku rezygnacji lub lub przerwania podróży na skutek nagłegoo zachorowania na COVID-19. Ubezpieczenie nie wymaga wukupienia dodatkowej zwyżki stawki. Choroba Covid traktowana jest jak każde inne, nagłe zachorowanie.

----------------------------


W przypadku osób, które poddają się testom przesiewowym w Polsce bez żadnych objawów zachorowania nie są podstawą do ubiegania się o odszkodowanie w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia jak i ubezpieczenia rezygnacji z podróży.

Testy przesiewowe wykonuje się na osobach zdrowych w celu wykrycia wirusa SARS-COV a nie choroby Covid-19.

Pozytywny wynik testu nie stwierdza choroby.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nagłe zachorowanie ubezpieczonego a samo przeprowadzenie testu i jego pozytywny wynik nie spełnia definicji nagłego zachorowania zawartej w OWU.


----------------------------

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia oraz rezygnacji z podróży w kontekście pandemii Covid-19
W zakresie ubezpieczeń podroży Uniqa traktuje nagłe zachorowanie na Covid – 19, jak każde inne nagłe zachorowanie.

1. Czy jeśli w dniu wyjazdu będę objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u mnie Covid-19 mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji z podróży?
TAK – jeżeli powodem rezygnacji jest nagłe zachorowanie na Covid-19. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

2. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną z powodu zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?
TAK – Jeżeli powodem rezygnacji osoby bliskiej jest nagłe zachorowanie na Covid-19.
Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

3. Czy jeśli w dniu wyjazdu członek mojej najbliższej rodziny (domownik) będzie objęty(a) kwarantanną ale bez zdiagnozowanego u niego/niej Covid-19 czy mogę liczyć na zwrot kosztów z powodu rezygnacji przeze mnie z podróży?
NIE – kwarantanna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

4. Czy jeśli przed wejściem na pokład samolotu okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do samolotu to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów?
NIE - powodem rezygnacji może być nagłe zachorowanie potwierdzone dokumentacją medyczną – sama podwyższona temperatura nie jest powodem do uzyskania odszkodowania (zwrotu poniesionych kosztów). Jeżeli Ubezpieczony zachoruje przed wylotem na COVID-19 i zostanie to potwierdzone diagnozą medyczną - to takie zdarzenie jest nagłym zachorowaniem i jest objęte ubezpieczeniem.

5. Czy jeśli przed opuszczeniem lotniska w miejscu docelowym okaże się, że mam wysoką temperaturę i tym samym nie zostaję wpuszczony(a) do kraju docelowego to czy mogę ubiegać się o zwrot dotychczas poniesionych kosztów w ramach ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji?
NIE – tutaj nie mamy do czynienia z rezygnacją z podróży tylko z przerwaniem podróży. Ubezpieczenie musi przewidywać wariant nie tylko rezygnacji ale i przerwania podróży. Jeżeli powodem przerwania podróży jest nagłe zachorowanie to Ubezpieczyciel zwraca koszty wcześniejszego powrotu do Polski i koszty niewykorzystanych świadczeń.

6. Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zdiagnozowano u mnie Covid-19 i zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?
TAK – jeżeli wystąpiło nagłe zachorowanie na COVID 19. Jeżeli jest tylko sam test przesiewowy i izolacja – takie ryzyko nie jest objęte ochrona ubezpieczeniową, gdyż nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

7. Czy jeśli mam wykupione ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji i przed opuszczeniem Polski zostałem(łam) objęty(a) kwarantanną decyzją Państwowego Inspektoratu Sanitarnego i posiadam stosowny dokument zawierający datę objęcia kwarantanną podczas której przypada wyjazd ale nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 - czy w takiej sytuacji otrzymam zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd?
NIE – brak tutaj stwierdzonego nagłego zachorowania, potwierdzonego badaniami. Kwarantanna nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

8. Jeśli podczas pobytu za granicą zostanie u mnie zdiagnozowany Covid-19 i będzie konieczność pobytu na kwarantannie i późniejszy niż przewidywany powrót do kraju to jakich świadczeń mogę się spodziewać?
Jeżeli wystąpiło nagłe zachorowanie za granicą , Uniqa pokrywa koszty leczenia jaki i inne świadczenia wynikające z sytuacji Ubezpieczonego np. koszty powrotu do Polski w przypadku gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany. Sam wynik testu przesiewowego nie spełnia definicji nagłego zachorowania.

9. Jeśli podczas pobytu za granicą zostanę poddany(a) kwarantannie choć nie zdiagnozowano u mnie Covid-19 co spowoduje późniejszy niż przewidywany powrót do kraju, to jakich świadczeń mogę się spodziewać?
Jeśli jest konieczność odbycia kwarantanny poza granicami RP bez nagłego zachorowania na Covid-19, Uniqa nie pokrywa kosztów późniejszego powrotu i pobytu na kwarantannie.

----------------------------Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu