Wszystkie osoby planujące podróż po Europie powinni wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Proponowane przez Globtrans Sp. z o.o. ubezpieczenie to:

uniqa      UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.   z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51
Numer Umowy Generalnej: 15147KOSZTY LECZENIA ORAZ NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

 

Wariant MULTITRAVEL

EUROPA
Koszty Leczenia wraz z Assistance 100.000 EUR

Koszty leczenia skutków chorób przewlekłych i nowotworowych
do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia KL

10.000 EUR

Koszty poszukiwań i ratownictwa

6.000 EUR

NW ( następstwa nieszczęśliwych wypadków)

4.000 EUR

NWS ( śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku 100% SU NNW)

4.000 EUR

BP ( bagaż podróżny)

400 EUR

Ubezpieczenie opóźnienia w dostarczeniu bagażu podróżnego

200 EUR
Ubezpieczenie opóźnienia lotu
200 EUR
OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) - szkody osobowe 50.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym) – szkody rzeczowe

5.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody osobowe

10.000 EUR

OC (odpowiedzialność cywilna sportowa) – szkody rzeczowe

1.000 EUR

Ubezpieczenie gotówki wypłacanej z bankomatu utraconej w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku

150 EUR

Ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem pozostawionego
w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego podczas podróży zagranicznej

3.500 EUR

Ubezpieczenie sprzętu sportowego

500 EUR

Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski

250 EUR

Świadczenie dzienne w przypadku zamknięcia narciarskich tras zjazdowych

20 EUR

Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

20 EUR na każdy dzień dla 1 osoby

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony następstw chorób przewlekłych do pełnej sumy ubezpieczenia
kosztów leczenia - zwyżka składki 100%.

Ogólne warunki ubezpieczenia UNIQALikwidacja szkód odbywa się poprzez wyspecjalizowane całodobowe Centrum Alarmowe
:
ISON Care Sp. z o. o.
ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa
Tel. + 48 (22) 599 91 85
Sms +48 661 001 601
Centrum Alarmowe jest do Dyspozycji 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę (obsługa w języku polskim).

W przypadku wystąpienia szkody za granicą klient ma obowiązek każdorazowego zgłoszenia tego faktu do Centrali Alarmowej.


KOSZTY REZYGNACJI


Zalecane jest zawarcie umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji podróży lub jej przerwania ze 100% zwrotem kosztów.
Składka kosztów rezygnacji wynosi:  3% wartości dokonanej rezerwacji.
Składka kosztów rezygnacji + CP (choroby przewlekłe) wynosi:  6% wartości dokonanej rezerwacji.
Cena imprezy określona przez klienta w umowie uczestnictwa ale nie wyższa niż 35 000 PLN.

POWODY REZYGNACJI

Towarzystwo zwraca koszty rezygnacji z podróży lub przerwania po­dróży albo koszty rezygnacji z biletu jedynie wtedy, gdy wynikają one z następujących powodów:

1) nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczone­go, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wy­zdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży;

2) komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1);

3) zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewle­kłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzial­ność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie;

4) zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu;

5) następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczo­nego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapa­danie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, la­wina, bezpośrednie uderzenie pioruna;

6) udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, do­wodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksy­malnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu;6

7) kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komuni­kacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czyn­ności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu;

8) otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypa­dającego na czas planowanej podróży;

9) wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu po­prawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kon­tynuację nauki;

10) bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczy­pospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczo­ne Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży;

11) poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pra­codawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowa­nego wyjazdu;

12) wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubez­pieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpie­czony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy;

13) utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podró­ży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpie­czeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pra­cę z winy pracownika);

14) wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzy­mał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży. 


Copyright © 2001-2014 Globtrans Sp. z o.o.
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu